สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วันที่   30   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องจอมจ้อ 08.30-16.30   - ประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก  60  นางทยิดา สวัสดี