สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วันที่   29   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเมืองเทิง 08.30-16.30   - ประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก 31 โรงเรียน  35  นางทยิดา สวัสดี
ห้องจอมจ้อ 08.30-16.30   - ซ่อมไฟฟ้า  5  นางทยิดา สวัสดี
ห้องภูชี้ฟ้า 08.30-16.30   - แนวทางการบริหารธุรการ โรงเรียนขนาดเล็ก  5  นายณัฏฐ์วัฒน์ วงศ์สว่าง