สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วันที่   22   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องภูชี้ฟ้า 08.30-12.00   - การประชุมชี้แจงการสำรวจข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กห่างไกลกันดาร  5  นายศุภชัย กันทะเนตร