สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วันที่   20   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องภูชี้ฟ้า 08.30-16.30   - ภาคเช้า ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ตอนบ่ายประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  20  นางสาวธนภรณ์ วงศ์ชัย