สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วันที่   15   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องจอมจ้อ 08.30-16.30   - ซ่อมแอร์  5  นางทยิดา สวัสดี
ห้องภูชี้ฟ้า 08.30-16.30   - พิจารณาจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  10  นายสุรพงษ์ สุวรรณ์
ห้องเมืองเทิง 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง(เกลี่ยพนง.ราชการและอัตราจ้าง)  12  นางเบญจพร จิตมโนวรรณ์
ห้องสโมสร 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ชัดที่ 9 และชุดที่ 12  20  นางสาวกรวรรณ ต๊ะมี