สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วันที่   13   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเมืองเทิง 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูล เอกสาร บันทึกผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีงบประมาณ 2567  15  นางสาวเสริมสุข เชิงดอย
ห้องจอมจ้อ 08.30-16.30   - ซ่อมแอร์  5  นางทยิดา สวัสดี