สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วันที่   14   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเมืองเทิง 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบ Pre NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  10  นางสาวสุพรรณ ปัญญาเหมือง
ห้องภูชี้ฟ้า 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน  30  นายอิทธิกร โปทา
ห้องจอมจ้อ 08.30-16.30   - ซ่อมแอร์  5  นางทยิดา สวัสดี
ห้องสโมสร 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ชัดที่ 9 และชุดที่ 12  20  นางสาวกรวรรณ ต๊ะมี