สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วันที่   16   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องภูชี้ฟ้า 08.30-16.30   - ประชุมชี้แจงและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้เบิก รุ่นที่ 3  7  นางอารีวรรณ พ่วงภิญโญ
ห้องเมืองเทิง 08.30-16.30   - เรียกรายงานตัวบรรจุครูผู้ช่วย  10  นางสาววรัญญา หมื่นราง
ห้องจอมจ้อ 08.30-16.30   - ซ่อมแอร์  5  นางทยิดา สวัสดี
ห้องสโมสร 08.30-16.30   -  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71  16  นางสาวเสริมสุข เชิงดอย