สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วันที่   10   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องจอมจ้อ 08.30-16.30   - ติดตั้งแอร์  5  นางทยิดา สวัสดี
ห้องภูชี้ฟ้า 08.30-16.30   - รับรายงานตัวนักศึกษาทุนผลิตครูเพื่อพัฒนาถิ่น  10  นางสาววรัญญา หมื่นราง
ห้องเมืองเทิง 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ (1 โรงเรียน 1 โรงเรียนคุณภาพ)  20  นางสาวจารุวรรณ์ ชุ่มใจ