สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วันที่   9   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องจอมจ้อ 08.30-16.30   - ติดตั้งแอร์  5  นางทยิดา สวัสดี
ห้องเมืองเทิง 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่  15  นายสุธิวัฒน์ ทิพย์โชติ