สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วันที่   7   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องจอมจ้อ 08.30-16.30   - ติดตั้งแอร์  5  นางทยิดา สวัสดี
ห้องภูชี้ฟ้า 08.30-16.30   - สัมภาษณ์ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  15  นางสาววรัญญา หมื่นราง
ห้องเมืองเทิง 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่  15  นายสุธิวัฒน์ ทิพย์โชติ