สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วันที่   6   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องจอมจ้อ 08.30-16.30   - ติดตั้งแอร์  5  นางทยิดา สวัสดี