สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วันที่   3   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องจอมจ้อ 08.30-16.30   - ซ่อมแอร์  5  นางทยิดา สวัสดี
ห้องเมืองเทิง 08.30-12.00   - ประชุมเลือกกตปน.ตำแหน่ง ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ  20  นางสาวนฤมล คำเทพ
ห้องภูชี้ฟ้า 08.30-16.30   - ประเมิน เลื่อนระดับตำแหน่ง 38ค. (2)  5  นางสาวทิพากร อาจนาเสียว