สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
วันที่   2   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องเมืองเทิง 08.30-16.30   - รับรายงานตัว ผอ โรงเรียน และรอง ผอ โรงเรียน  30  นายมนูญเชษฐ์ ตันติจิราภรณ์
ห้องจอมจ้อ 08.30-16.30   - ซ่อมแอร์  5  นางทยิดา สวัสดี
ห้องภูชี้ฟ้า 13.00-16.30   - ประชุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์  7  นางสาววรัญญา หมื่นราง